Persondatapolitik

1. Introduktion

Vores mål er, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne persondatapolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Denne persondatapolitik gælder for Nordic Supreme by Scandinavian Cannabis A/S (i det følgende benævnt Nordic Supreme).

Formålet med persondatapolitikken er at oplyse dig om måden, omfanget af og formålet med behandlingen af personoplysninger på vores hjemmeside og om de rettigheder, som du ifølge Persondataforordningen har. Personoplysninger er i henhold til art. 6 i Databeskyttelsesforordningen defineret som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Nordic Supreme behandler udelukkende nødvendige personoplysninger om dig og i henhold til rammerne af Databeskyttelsesforordningen og de øvrige gældende databeskyttelsesregler.

Denne persondatapolitik stiller oplysninger til rådighed i henhold til art. 4 i Databeskyttelsesforordningen.

2. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for indsamling og behandling af dine personoplysninger er angivet nedenfor:

Nordic Supreme
Hellevad 37
5690 Tommerup
Telefon: +45 30 42 81 66
E-Mail: info@nordic-supreme.com

3.Generelt om behandlingen af personoplysninger

Alle spørgsmål, som du måtte have, kan fremsendes til os på e-mailadressen info@nordic-supreme.com eller pr. post til den ovennævnte adresse for Nordic Supreme.

Da regler om databeskyttelse kan være genstand for ændringer, eller fordi virksomhedsinterne ændringer i processerne kan nødvendiggøre en tilpasning, beder vi dig om regelmæssigt at læse persondatapolitikken igennem.

4. Typer af behandling, formål og retsgrundlag for indsamlingen af data

A) Besøg på hjemmesiden
Ved besøg på vores hjemmeside behandler vi automatisk generelle oplysninger og personoplysninger fra brugerens enhed, herunder følgende data:

Oplysninger om webbrowserens type og den benyttede version
Operativsystemet og brugerens IP-adresse
Dato og klokkeslæt for besøget
Websteder, hvorfra brugeren kommer til vores hjemmeside
Oplysningerne gemmes ligeledes i vores systems protokolfiler. Vi gemmer ikke IP-adresse eller andre oplysninger, der kan henføres til dig.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er art. 6, stk. 1, litra f), i Databeskyttelsesforordningen: Nordic Supreme’s legitime interesse, som består i at kunne levere og drive hjemmesiden og funktionerne herpå.

B) Kontakt til Nordic Supreme via e-mailadressen info@nordic-supreme.com
Personoplysninger behandles også, når du angiver oplysninger pr. mail til info@nordic-supreme.com.

Information i din forespørgsel anvendes til behandling af henvendelsen, og de oplysninger, som fremgår af din mail opbevares midlertidigt.

Retsgrundlaget for behandling af disse personoplysninger er i henhold til art. 6, stk. 1, litra f), i Databeskyttelsesforordningen: Nordic Supreme’s legitime interesse, som består i at håndtere og besvare henvendelser fra brugere af hjemmesiden.

C) Rekruttering
I forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere til Nordic Supreme indsamler og behandler vi dine personoplysninger i løbet af rekrutteringsprocessen. Det gælder både i forhold til opslåede stillinger, som du søger hos os, uopfordrede ansøgninger via vores rekrutteringssystem og i forhold til situationer, hvor vi rekrutterer dig.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til den konkrete stilling, som du har søgt, eller i forhold til en anden åben stilling hos Nordic Supreme, som kan være relevant for dig.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig indsamlet direkte fra dig eller via eksterne Search bureauer, som vi samarbejder med. Det er typisk de oplysninger, som du selv har fremsendt til os eller vores eksterne samarbejdspartnere såsom ansøgning, CV, og uddannelsesdokumentation.

Nordic Supreme er dataansvarlige for de personoplysninger, som du indtaster via rekrutteringssystemet på vores hjemmeside. Systemet er leveret af Garuda AS. Når du ansøger via systemet tillader dit samtykke, at vi registrerer, indsamler og behandler dine personoplysninger.

Udover disse personoplysninger behandler vi ligeledes de persondata, som du selv har offentliggjort på fx LinkedIn og tilsvarende sociale medier/hjemmesider.

Som led i rekrutteringsprocessen kan du med dit tilsagn i form af en samtykkeerklæring blive bedt om at udfylde tests og opgive referencer. Noter fra referencer og testresultater slettes efter endt rekrutteringsproces, såfremt du ikke bliver ansat.

Vi kan dele din ansøgning med interne interessenter i vores organisation, som er involveret i den pågældende rekruttering. Adgang til dine persondata for disse interne interessenter er begrænset og bliver afsluttet, når rekrutteringsprocessen er tilendebragt.

Hvis du lider af eller har lidt af en sygdom, der vil have væsentlig betydning for din arbejdsdygtighed i forhold til den pågældende stilling, som du har søgt eller er kandidat til, skal du lovmæssigt senest under en eventuel jobsamtale give os oplysning herom. Vi behandler kun oplysningen sammen med dine øvrige persondata, hvis det er relevant. Bemærk, at helbredsoplysninger betragtes som ”følsomme personoplysninger”.

Ligeledes gør vi opmærksom på, at alle stillinger hos Nordic Supreme kræver en ren straffeattest, så hvis du bliver ansat hos Nordic Supreme vil vi med dit samtykke bede dig om at give os kopi af din straffeattest. Udover ovenstående, henstiller vi til, at du udelader opgivelse af følsomme oplysninger.

Dine personoplysninger opbevares i rekrutteringssystemet i en periode på seks måneder, hvorefter de automatisk slettes med mindre, at du selv aktivt registrerer i vores job agent, at du ønsker at forlænge perioden.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige persondata, som vi modtager fra dig gennem dit ansøgningsmateriale er Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b (din anmodning om vores behandling forud for indgåelse af kontrakt).

Såfremt du oplyser os om sygdomsforhold, der vil have væsentlig betydning for din arbejdsdygtighed, vil vi behandle sådanne helbredsoplysninger på baggrund af Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a (samtykke), hvilket også gælder behandling af øvrige personoplysninger, som du med samtykke har opgivet.

5. Opfyldelse af retslige forpligtelser

Derudover behandler vi dine personoplysninger til opfyldelse af retlige forpligtelser, som f.eks. opbevaringspligter i henhold til bogføringsloven. Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6, stk. 1 lit. c), i Databeskyttelses­forordningen.

6. Øvrig behandling af persondata

Nordic Supreme vil kun anvende personoplysninger til et andet end de ovenfor nævnte formål, når dette er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 6, stk. 1, litra f), i Databeskyttelsesforordningen.

Der foretages ikke dataanalyse til markedsføringsformål eller andre formål.

Hvis der er behov for at behandle dine personoplysninger til formål, som ikke er nævnt ovenfor, oplyser vi dig herom på forhånd inden for de lovgivningsmæssige rammer.

7.Overførsel og opbevaring af personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere:

Leverandører og samarbejdspartnere, herunder IT-leverandører, finansielle institutioner, m.v., som assisterer vores virksomhed
Koncernselskaber
Offentlige myndigheder
I det omfang at vi overfører personoplysninger til tjenesteudbydere eller til andre selskaber inden for vores koncern, sker dette inden for rammerne af en databehandleraftale. I tilfælde af, at vi overfører personoplysninger til andre virksomheder inden for vores koncern uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), gør vi kun dette, hvis tredjelandet – som i tilfældet med dataoverførsler til Nordic Supreme – af EU-kommissionen har et bekræftet, tilstrækkeligt data-beskyttelsesniveau, eller der findes andre rimelige garantier for datasikkerheden (f.eks. EU-standardkontraktbestemmelser). I tilfælde af spørgsmål vedrørende vores overførsler til tredjelande bedes du venligst henvende dig til os på de under afsnit 3 oplyste kontaktinformationer.

En overførsel af personoplysninger til statslige institutioner og myndigheder sker kun inden for rammerne af gældende lovgivning.

Personoplysninger opbevares, gemmes og behandles udelukkende på servere inden for Den Europæiske Union. Vi sletter dine personoplysninger, så snart de ikke længere er nødvendige til de ovennævnte formål.

Personoplysningerne opbevares kun i en længere periode, hvis dette er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Desuden opbevarer vi dine personoplysninger i det omfang, som vi er forpligtet til i medfør af lovgivning, f.eks. bogføringsloven.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, herunder:

Ret til indsigt i personoplysninger om dig (art. 15 i Databeskyttelsesforordningen).
Ret til at få berigtiget urigtige og at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger (art. 16 i Databeskyttelsesforordningen).
Ret til sletning af dine personoplysninger (art. 17 i Databeskyttelsesforordningen).
Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger (art. 18 i databeskyttelses-forordningen).
Ret til i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format at modtage de af dig afgivne personoplysninger (art. 20 i Databeskyttelsesforordningen).
Ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring (art. 21, stk. 2 og 3, i Databeskyttelsesforordningen).
I tilfælde af, at vi behandler dine personoplysninger for at varetage vores legitime interesser, kan du gøre indsigelse mod denne behandling, såfremt der ud fra din særlige situation er grunde, der taler imod en behandling af dine personoplysninger (art. 21, stk 1, i Databeskyttelsesforordningen).
Du har desuden til enhver tid mulighed for at tilbagekalde samtykke. Dette gælder også for samtykker, der er afgivet over for os før ikrafttrædelse af Databeskyttelsesforordningen, det vil sige før den 25.05.2018.

Disse rettigheder kan udøves gennem meddelelse pr. mail til info@nordic-supreme.com. Ved en anmodning om indsigt kan vi anmode om supplerende oplysninger om dig, der verificerer din identitet.

Du har mulighed for at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx Datatilsynet i Danmark. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

9. Datasikkerhed og databeskyttelse, kommunikation via e-mail

For at forhindre uautoriseret adgang eller uautoriseret videregivelse og for at sikre oplysningernes rigtighed og en lovlig behandling anvender Nordic Supreme passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Dog er ingen elektronisk kommunikation fuldstændig sikker. Det betyder, at alle data og personoplysninger, som du overfører til Nordic Supreme, kan komme til tredjeparts kundskab ved retsstridig fremskaffelse.

Ved kommunikation via e-mail kan vi ligeledes ikke garantere for fuldstændig sikkerhed. Vi anbefaler derfor at sende oplysninger i krypteret form, såfremt der er et stort behov for hemmeligholdelse.

10. SSL- hhv. TLS-kryptering

Af sikkerhedsgrunde og til beskyttelse af overførsel af fortroligt indhold, som du sender til os som hjemmesidens ejer, anvender vores hjemmeside en anerkendt netværksprotokol til sikker transmission af oplysninger. En krypteret forbindelse kan du kende på, at din browsers adresselinje skifter fra “http://” til “https://” og på lås-symbolet i din browserlinje.

11. Brug af Google Analytics

På vores hjemmeside bruger vi Google Analytics, en webanalysetjeneste af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics anvender “cookies”, som er tekstfiler, der lagres på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. For at beskytte dine oplysninger har vi på vores hjemmeside aktiveret funktionen til anonymisering af IP-adresserne; det vil sige, at Google inden for Den Europæiske Unions medlemslande eller i lande inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejds­område afkorter brugerens IP-adresse, inden denne overføres til USA.

Inden for rammerne af den databehandleraftale, som vi som hjemmesidens ejer har indgået med Google, vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, for at oprette rapporter om hjemmesideaktiviteter og til at levere flere tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af hjemmesiden og internettet, til os.

I de tilfælde, hvor personlige cookie data overføres til USA, er Google certificeret i henhold til EU-USA Privatlivsskjold-aftalen.

Yderligere oplysninger finder du på https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework eller https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=de&ref_topic=2919631.

Når du besøger vores hjemmeside, bliver du spurgt om dit samtykke til brugen af cookies, der er nødvendige til hjemmesidens drift. Du kan ved hjælp af en tilsvarende indstilling i din browser-software forhindre lagring af cookies. Vi gør dog opmærksom på, at du i givet fald ikke kan anvende alle funktioner på hjemmesiden i fuldt omfang.

Ved at installere et browser-plugin kan du desuden forhindre, at de via cookies indsamlede oplysninger (heriblandt din IP-adresse) sendes til og anvendes af Google. Du kan downloade og installere det pågældende plug-in her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

På https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en finder du oplysninger om hvordan Google Inc. anvender data.

12. Referencer og links

Vores hjemmeside kan indeholde information fra tredjepart. Brugen af disse tjenester forudsætter, at tredjepartudbydere registrerer brugerens IP-adresse. Uden videregivelse af IP-adressen til tredjeparter kan en videregivelse af indholdet ikke ske til den pågældende bruger. Videregivelse af IP-adressen er derfor påkrævet for at kunne vise indholdet.

Vi bestræber os på kun at anvende indhold fra tredjepart, som udelukkende anvender IP-adressen til at levere indholdet. Vi har ingen indflydelse på tredjepartudbyderes anvendelse af IP-adressen til f.eks. statistiske formål.

Ved brug af hjemmesiden kan der igen blive spurgt om oplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, browseregenskaber osv. Denne databeskyttelseserklæring finder ikke anvendelse til tredjeparts indsamling, videregivelse eller behandling af person­oplysninger.

Tredjepartsudbydere kan have afvigende og egne bestemmelser vedrørende indsamling og behandling af personoplysninger. Derfor tilrådes det, før indtastning af personoplysninger på tredjeparters internetsider, først at informere sig om deres praksis vedrørende behandling af personoplysninger.

Denne databeskyttelseserklæring er senest opdateret juni 2020.

YOU MUST BE LEGAL AGE TO VIEW THIS SITE

I am 18+ years old or Leave website